பதிவு படிவம்

அன்னை மக்கள் முன்னேற்ற அறக்கட்டளையில் எனது தேவைக்காகவும், சேவைக்காகவும் என் முழு நினைவுடன், சிறப்பு கௌரவ தன்னார்வத்துடன் சேர்த்துகொள்கிறான்.